1_Primary_logo_1024
3_White_logo_on_color1_1024
5_White_logo_on_black_1024
4_Grayscale_logo_5000
6_Primary_logo_on_color2_5000